نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش94

شـانزدهمين  نمايشگاه  دستاوردهاي  پژوهش،  فناوري و فن بازار

محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي

سالن 27

23 الی 27 آذر ماه 1394

دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5

 

ایرانشهر جنوبی -پلاک 50