جلسه دبیران فیزیک منطقه 6

 

 

جلسه دبیران فیزیک منطقه 6 تهران

محل برگزاری : دبیرستان علامه حلی 5

دیماه 1394