بازدید مسئولین منطقه از اردوی درسی پیش دانشگاهی نوروز ۹۷