شب مانی دوره سومی ها

خب زندگی دانش آموزی که همه اش درس و کلاس نیست. می شود توی مدرسه ماند و با بهترین دوستان، لحظه های ساده و صمیمی و به یاد ماندنی ساخت. می شود با ساده ترین چیزها، شادیهای واقعی آفرید. می شود قدر این لحظه های خوب زندگی را دانست ...