جلسه آشنایی با دبیرستان حلی5 جهت اولیا و دانش آموزان حلی 9

دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5

 

ایرانشهر جنوبی -پلاک 50