آیین نامه انضباطی

 
 
مختصري از آیین نامه انضباطی
 
1. هدف از تنظیم آیین نامه انضباطی ایجاد وضعیتی مطلوب براي نیل به اهداف آموزشی و تربیتی دبیرستان علامه حلی 5 است.
 
2. هر دانش آموز موظف است طی ساعتهاي رسمی دبیرستان در طول هفته در مدرسه حضور یافته و طبق برنامه هاي تعیین شده در دبیرستان فعالیت داشته باشد.
 
3. دانش آموزان باید در انتخاب نوع پوشش و آراستگی ظاهري، شأن دانش آموزي و عرف دبیرستان را رعایت کنند.
 
4. حفظ اموال شخصی و اموال مدرسه، وظیفه دانش آموز است.
 
5. حضور والدین در جلسات دانش افزایی و عمومی و جلسات انجمن اولیاء و مربیان که از طریق آموزشگاه تشکیل میگردد الزامی است.
 
6. عدم انجام تکالیف، بی انضباطی، عدم کسب حد نصابها در آزمونهاي ماهانه و پرسشهاي تدریجی، ناهماهنگی با برنامه هاي اعلامی از سوي مدرسه، عدم انجام وظائف دانش آموزي، عدم همکاري با مسئولین آموزشی و انضباطی منجر به دریافت اخطار کتبی میگردد.
 
7. بی توجهی و عدم رعایت هریک از موارد مندرج در این آیین نامه و مقرراتی که از سوي مدرسه اعلام میشود منجر به کسر نمره انضباط یا صدور اخطار کتبی میگردد.
 
8. دانش آموز موظف است تمامی دعوتنامه هاي کتبی یا دعوتهاي شفاهی، اطلاعیه ها و اوراق امتحانی و نامه ها را به آگاهی والدین محترم برساند.
 
9. تمامی کارنامه ها، فقط به ولی دانش آموز تحویل خواهد شد.
 
10.  در صورت غیبت دانش آموز از مدرسه، لازم است حداکثر تا یک ساعت پس از شروع به کار مدرسه، علت آن توسط ولی به واحد آموزشی اعلام و هنگام حضور دوباره در مدرسه گواهی مورد تایید ارائه شود.
 
11. عدم اطلاع رسانی به موقع، غیبت غیرموجه تلقی شده و موجب کسر حداقل 0,5 نمره انضباط میشود.
 
12. غیبت از آزمونهاي هماهنگ مدرسه، معادل نمره صفر در آزمون مربوطه است و در صورت غیبت موجه، بنا به صلاحدید مسئول پایه، فرصت جبران در آزمونهاي بعدي یا آزمون مجدد فراهم خواهد شد.
 
13. در صورت تقصیر یا سهل انگاري نسبت به انجام وظایف آموزشی یا عدم تطبیق وضع اخلاق یا رفتار دانش آموز، مقررات انضباطی آموزشگاه به شرح ذیل خواهد بود:
تذکر و اخطار شفاهی به شکل خصوصی
تذکر و اخطار در حضور محصلینی که شاهد تخلف بوده اند
اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز(در صورت تشخیص با درج در پرورنده)
اخطار کتبی و کسر نمره انضباط(در هر مورد تا یک نمره با درج در پرونده)
اخراج موقت از واحد آموزشی با اطلاع قبلی ولی دانش آموز
تغییر کلاس(این مورد میتواند به صلاحدید اولیاي مدرسه پیش از موارد دیگر صورت پذیرد)
انتقال به واحد آموزشی دیگر
 
14. دانش آموز موظف است چنانچه به هر علتی در ساعات غیررسمی در محل آموزشگاه حضور مییابد، موضوع را به مسئولین انضباطی اطلاع دهد و زمان خروج را نیز اعلام کند.
 
15. همراه داشتن گوشی موبایل هوشمند و تبلت مطلقا در محل آموزشگاه ممنوع میباشد و در صورت مشاهده توسط مسئولین انضباطی توقیف شده و تنها در پایان سال تحصیلی تحویل ولی دانش آموز میشود.
 
16. همراه داشتن وسایل الکترونیکی مانند لپتاپ، دوربین عکاسی، دستگاه ضبط صدا و وسایل مشابهی که احتمالا در فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی مورد استفاده است، تنها با اخذ مجوز کتبی از مسئول پایه یا مسئول پژوهشی مجاز میباشد.
 
17. حضور در مراسم صبحگاه، وظیفه ي تمامی دانش آموزان بوده و تاخیر یا عدم حضور در مدرسه از زمان آغاز صبحگاه، منجر به ثبت در دفتر انضباطی و در صورت تکرار منجر به کسر نمره انضباط میشود.
 
18. پوشش و ظاهر دانش آموزان باید متناسب با عرف و در شأن محصلین این واحد آموزشی باشد.