اعمال تغییرات در زمان برگزاری آزمون جامع 13اسفند

 
تغییر در زمان برگزاری آزمون جامع 13اسفند
 
از آنجا که کلاسهای پژوهشی پایه دوم روز 13اسفند تشکیل نمیشود بنابراین زمان برگزاری آزمون پایه سوم از ساعت 11 به 8 و زمان پایان آن از 16 به 13 تغییر می یابد.
 
 
 
ارسال مطلب برای: 
پایه دهم