المپیاد ریاضی کشوری 79 تا 92

 

نمونه سوالات المپیاد ریاضی کشوری سال 1379 تا سال 1392به همراه پاسخنامه مرحله اول و دوم 

 * نمونه سوالات به تفکیک سال ضمیمه می باشد.برای مشاهده دانلود فرمایید.

ارسال مطلب برای: 
نمونه سوالات المپیاد