المپیاد زیست

 

نمونه سوالات به تفکیک سال ضمیمه می باشد.برای مشاهده دانلود فرمایید.

 

 

ارسال مطلب برای: 
نمونه سوالات المپیاد

دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5

 

ایرانشهر جنوبی -پلاک 50