برگزاری اولین جلسه انجمن مدرسه

برگزاری اولین جلسه انجمن مدرسه

درروز : چهارشنبه 22فروردین 97 اولین جلسه انجمن با حضور اعضای محترم دردفتر مدیریت دبیرستان برگزار گردید.دراین جلسه کیارستمی مدیر مدرسه از زحمات اعضای محترم انجمن قدردانی نمودند.درادامه براساس دستور جلسه پیرامون محورهای زیر تصمیم گیری صورت پذیرفت،

1- برنامه بزرگداشت مقام معلم(در تاریخ 10 اردیبهشت)

2- بهسازی  و شاداب سازی فضای آموزشی مدرسه

3-استمرار اردوی مطالعاتی  تا تاریخ 7تیر 97

4-اردوی مطالعاتی در شهرستان دماوند(خرداد97)

5-تمهید مقدمات پذیرش دانش آموزان پایه دهم و یازدهم(سال تحصیلی98-97)

 
 
 
ارسال مطلب برای: 
پایه دهم