جلسه آشنایی با دبیرستان حلی5 جهت اولیا و دانش آموزان حلی 9