حضرت امام حسین (ع) پیشوای فضیلت و کرامت

دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5

 

ایرانشهر جنوبی -پلاک 50