معرفی کادر آموزشی

-

> مدیر مدرسه

1-      فضل الله کیارستمی               فوق لیسانس مدیریت آموزشی                 مدیردبیرستان

2-علی حسین محمدی  معاونت انظباطی

3-عمرانی معاونت اجرایی

4-خدادادی امورمالی

5-حمیدزاده روابط عمومی

6-مهربانی  مشاور پایه و امور آموزشی

7-سید مرتضی هژبر مشاوره و راهنمایی

8-امیر علی بزمونه معاونت آموزشی