معرفی کادر آموزشی

-

> مدیر مدرسه

1-      فضل الله کیارستمی               فوق لیسانس مدیریت آموزشی                 مدیردبیرستان