نوری که از افق حرا طلوع کرد

دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5

 

ایرانشهر جنوبی -پلاک 50