پایه یازدهم

دبیرستان علامه حلی 5 با پذیرش دانش آموز در پایه دهم در سال تحصیلی 98-97 فعالیت آموزشی خودرا به صورت اساسی از پایه آغازین شروع نموده است.شورای آموزشی مدرسه برنامه ریزی مدون و مستمر سه ساله را تدوین و در زمان مقتضی اجرایی می نماید.دبیرستان در سال تحصیلی 99-98 پذیرای دانش اموزان در پایه یازدهم خواهد بود.