پروژه های پژوهشی سال تحصیلی 95-94

>> مسابقات رباتهای فوتبالیست <<

====================================================

 

 

 >> قرص های تصفیه کننده آب << 

====================================================

 

 

>> کمیکار <<

====================================================

 

>> Game sharing <<

====================================================

>> بات تلگرام - برای پرسش و پاسخ <<

====================================================

>> از بین بردن سفید بالک ها از طریق مبارزه بیولوژیک <<

====================================================

>> زیردریایی هدایت شونده از راه دور (AUV) <<

====================================================

>> ساخت ربات بالزن با الهام گرفتن از کبوتر چاهی <<

====================================================

 
>> مقایسه آنتی بادی های راسته های مختلف جانداران <<

====================================================

 
>> طراحی و بهینه سازی طراحی ربات عمودپرواز با اثر کواندا <<

====================================================

 
>> جامعه یاب <<

====================================================

 
>> دافع حشرات <<

====================================================

 
>> ساخت آیروژال <<