چهارمین سمینار علوم و فنون حلی 5

هواپیمای موتوردار هدایت شونده - گروه پژوهشی هوافضا

 "گروه پژوهشی هوافضا"هواپیمای موتوردار هدایت شوندهحامد ایزدی فر؛ علی منوچهری دانا؛ رضا ادواریمحمدجواد نقدی؛ محمدجواد زینالی؛ محمد خردمند؛    

>>> بهینه سازی تجزیه زیستی روغن سوخته - گروه پژوهشی زیست

 "گروه پژوهشی زیست"بهینه سازی تجزیه زیستی روغن سوخته توسط باکتری های بدست آمده از خاک آلوده به روغن سوخته     سیدعلیرضا عقیلی-پارسا قادی پاشا-امیرحسین قیطاسی