>>> چگونگي انتقاد از جوانان

 
 
از ويژگي هاي عمده جواني کسب شخصيت ( تشخص طلبي ) است . به طور کلي شخصيت جنبه بيروني و اکتسابي دارد ، در حالي که منش جنبه ذاتي و دروني دارد . 
 
"جوان دوستدار کسب شخصيت است " 
 
براي رسيدن به مرحله کسب شخصيت بايد دو اصل حاصل شود : 
 
-  انجام مهارت ها و دارا بودن توانمندي هاي خاص در برخورد با ديگران 
-  پذيرفته شدن اين مهارت ها از سوي پدر و مادر و اطرافيان
 
برخي جوانان مرحله اول را طي مي کنند ولي اگر خانواده و اطرافيان و مراجع قدرت او را نپذيرفتند ، دچار عدم تعادل رواني مي شود .
 
در جهت کسب شخصيت بايد از دو راه به نوجوان کمک کرد : 
- روش کسب مهارت ها و توانائي ها را بياموزد . 
- به زبان و رفتار به او بفمهمانيم که او را پذيرفته و درک کرده ايم و شخصيت او قابل پذيرش و احترام است و ما او را به عنوان يک انسان در حال کمال قبول داريم . 
 
در انتقاد از جوان دقت کنيم که تمام شخصيت آنها را مورد حمله قرار ندهيم و تنها آن قسمتي را مورد سؤال قرار دهيم که نتوانسته وظيفه اش را درست انجام دهد. هرگز نبايد به جوان يا هر شخص ديگر بگوئيم : تو لياقت نداري و به درد هيچ کاري نمي خوري زيرا با اين جمله تمام حيطه وسيع شخصيت او را مورد حمله قرار داده ايم . روي هم رفته هر انسان داراي نقاط مثبت و منفي شخصيتي است و براي مطرح کردن انتقاد بهتر است نخست چند نقطه مثبت او را متذکر شويم سپس اشاره به نقطه منفي نمائيم . 
 
اگر ناگهان و بدون مقدمه شروع به انتقاد کنيم و اين انتقاد را به تمام شخصيت جوان گسترش دهيم انتقادمان ويرانگر و مخرب خواهد بود . 
 
انتقاد از ديگران در حکم جراحي شخصيت است . 
 
جراح رواني کسي است که از ويژگي هاي رواني جوانان کاملاً آگاهي دارد و روش صحيح انتقاد را مي داند . تشويق به جا و انتقاد صحيح و درست مي تواند انسان را متحول نمايد . 
 
براي مرحله دوم يعني پذيرش شخصيت از طرف پدر و مادر و اطرافيان چه کنيم ؟ 
مي توان با زبان اين پذيرش را در نزد دوستان و اقوام و خانواده بيان کرد. مي توانيم با عمل به او ثابت کنيم که شخصيت او را پذيرفته ايم ، براي رسيدن به اين هدف بايد او را به عنوان مشاور در خانواده به خودمان نزديک کنيم .
 
مشاور و مسئول پایه دوم/ روح اله قاسمی
ارسال مطلب برای: 
سخن مدیر دبیرستان