اردوی اصفهان

اردوی اصفهان ویژه پایه سوم از  تاریخ 95/7/26 تا 95/7/30 برگزار می شود.  برای ثبت نام  تا دوشنبه 95/7/12 به مدرسه مراجعه نمایید