اولین جلسه شورای دبیران

اولین جلسه شورای معلمان درروز یکشنبه با حضور کلیه  دبیران و تیم اموزشی مدرسه از ساعت ۱۶الی۱۸در دفتر دبیرستان برگزار گردید.دراین جلسه تقویم اجرایی وبرنامه هفتگی مدرسه جهت سال تحصیلی۹۸-۹۷نهایی گردید.دبیرستان علامه حلی ۵درسال تحصیلی جدید میزبان دانش آموزان عزیزدر دوکلاس ریاضی و دوکلاس تجربی در پایه دهم می باشد.