بازدید آقای حدادی معاون پژوهش شهر تهران از دبیرستان علامه حلی 5 تهران