بازدید دکتر نظریان ریاست منطقه از روند فعالیتهای دبیرستان دور دوم علامه حلی 5

به گزارش روابط عمومی منطقه ۶تهران در روز دوشنبه۲۹مرداد۹۷دکترنظریان ریاست منطقه ازروند فعالیتهای دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵در حوزه آماده سازی فضا جهت مهر۹۷بازدید نمودند.در این برنامه آقای نظریان  به اتفاق دکترمیرشفیعی ریاست منطقه ۲تهران  از روند فعالیت اموزشی مدرسه و کلاس های درس بازدید نمودند.دکتر نظریان در سفارش خود به دانش آموزان و همکاران راه رسیدن به خدا را در سه حرف تشکیل دهنده کلمه  خدا برشمردندکه شامل خدمت به مردم،کسب  دانش و درنهایت احترام و منزلت  می باشد.در این بازدید کیارستمی مدیر دبیرستان گزارش کاملی از روند فعالیت های جاری و برنامه های اتی مدرسه را ارایه نمودند