بازدید روسای مناطق آموزش و پرورش تهران از دبیرستان حلی۵

بازدید روسای آموزش و پرورش مناطق تهران از دبیرستان حلی ۵ روزیکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷
دکتر نظریان منطقه۶
دکترصادق پورمنطقه۱
دکتر ندیری منطقه۵
مهندس سلطانی منطقه ۱۷
دکتر میر شفیعی منطقه۳
آقای گراوند ارزیابی عملکرد تهران