بازدید مهندس چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات از دبیرستان علامه حلی 5

دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5

 

ایرانشهر جنوبی -پلاک 50