برگزاری آزمون های هفتگی

بر اساس برنامه سالانه مدرسه هر هفته آزمون های دروس منطبق با تقویم اجرایی روزهای چهارشنبه ساعت 8 صبح برگزار می

گردد.

دبیرستان دوره دوم علامه حلی 5

 

ایرانشهر جنوبی -پلاک 50