برگزاری آزمون های هفتگی

بر اساس برنامه سالانه مدرسه هر هفته آزمون های دروس منطبق با تقویم اجرایی روزهای چهارشنبه ساعت 8 صبح برگزار می

گردد.