تغییر ساعات و زنگ های دبیرستان در روز دهم آذر

 

بدینوسیله به اطلاع  می رسانیم ساعات و زنگهای دبیرستان در روز سه شنبه دهم آذرماه به شرح ذیل تغییر پیدا کرده است:

>    7:45 الی 8:55 ساعت اول

>    8:55 الی 9:15  زنگ تفریح اول

>    9:15 الی 10:25  ساعت دوم

>    10:25 الی 10:40 زنگ تفریح دوم

>    10:40 الی 11:50  ساعت سوم

>    11:50 الی 13:30 نماز، نهار، عزاداری

>    13:30 الی 14:40 ساعت آخر