توزیع کارنامه نوبت اول -سال تحصیلی98-97

1- توزیع کارنامه نوبت اول-پنجشنبه4بهمن97

2-جلسه شورای دبیران چهارشنبه10بهمن 97