چهارمین جلسه انجمن و اولیا مدرسه با حضوراعضای محترم انجمن

چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه با حضور  منتخبین درروز چهارشنبه در دفتر دبیرستان برگزار گردید.این جلسه درروز :چهارشنبه21 آذر97 ازساعت 15ال18 با موضوع امتحانات نوبت اول و مشارکت مردمی برگزار گردید.